8 sáng kiến đột phá để phát triển kinh tế mới

<p><strong>Sau khi nghi&ecirc;n cứu v&agrave; trao đổi với nhiều chuy&ecirc;n gia kinh tế h&agrave;ng đầu cả trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, t&ocirc;i xin được kiến nghị 8 s&aacute;ng kiến c&oacute; thể g&oacute;p phần tạo ra c&aacute;c đột ph&aacute; căn bản cho nền kinh tế Việt Nam.<img style="margin: 5px; float: right;" src="/UserFiles/Articles/Dautu-Thuongmai/ky-3.jpg" alt="dang-le-nguyen-vu" width="252" height="190" /></strong></p> <p>T&aacute;m s&aacute;ng kiến được chia l&agrave;m hai nh&oacute;m, nh&oacute;m 1 gồm 3 s&aacute;ng kiến đầu ti&ecirc;n thi&ecirc;n về vi m&ocirc;, c&aacute;c nội dung thuộc về văn h&oacute;a v&agrave; nhận thức. Trước đ&acirc;y, khi n&oacute;i đến c&aacute;c giải ph&aacute;p kinh tế, ch&uacute;ng ta thường chỉ đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p vĩ m&ocirc;; nhưng, ch&iacute;nh c&aacute;i vi m&ocirc; mới tạo n&ecirc;n một sức mạnh thống nhất v&agrave; vượt trội cho tầng vĩ m&ocirc;. C&aacute;c s&aacute;ng kiến bao gồm:</p> <p><strong>Một l&agrave;</strong>, s&aacute;ng kiến về một phong tr&agrave;o &ldquo;Khởi nghiệp cho thanh ni&ecirc;n&rdquo; Việt Nam. Một quốc gia gi&agrave;u mạnh l&agrave; tập hợp của những c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; kh&aacute;t vọng v&agrave; &yacute; thức lập nghiệp v&agrave; l&agrave;m gi&agrave;u cho bản th&acirc;n v&agrave; x&atilde; hội. Trong mọi thời điểm lịch sử, thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n lu&ocirc;n l&agrave; sức bật của đất nước v&agrave; d&acirc;n tộc. Giờ đ&acirc;y, x&atilde; hội cần trang bị động lực, tri thức, thể chất v&agrave; cả tầm hồn, c&ugrave;ng c&aacute;c mạng lưới cần thiết để thổi b&ugrave;ng n&ecirc;n tiềm năng to lớn để thanh ni&ecirc;n &ldquo;khởi nghiệp để kiến quốc&rdquo;.<br /><br /><strong>Hai l&agrave;</strong>, s&aacute;ng kiến về phong tr&agrave;o &ldquo;L&agrave;m cha mẹ th&ocirc;ng minh&rdquo;. Đối với mỗi gia đ&igrave;nh, đặc biệt l&agrave; gia đ&igrave;nh Việt Nam, con c&aacute;i l&agrave; một động lực hết sức mạnh mẽ v&agrave; trọng yếu. C&aacute;c quốc gia h&ugrave;ng mạnh v&agrave; ph&aacute;t triển đều c&oacute; một c&ocirc;ng thức gi&aacute;o dục to&agrave;n diện từ gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường, đến x&atilde; hội, t&acirc;m linh. Lao động v&agrave; đầu tư cho con c&aacute;i chiếm phần lớn trong suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động của mỗi gia đ&igrave;nh. Nếu c&aacute;c bậc cha mẹ kh&ocirc;ng được tư vấn, hướng dẫn đ&uacute;ng th&igrave; sẽ l&atilde;ng ph&iacute; nguồn lực của cả x&atilde; hội. Đặc biệt cần ch&uacute; trọng đến c&aacute;c biện ph&aacute;p truyền th&ocirc;ng v&agrave; tư vấn nhằm n&acirc;ng cao tr&iacute; th&ocirc;ng minh t&agrave;i ch&iacute;nh cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh Việt Nam.<br />&nbsp;<br />Tr&ecirc;n thực tế, cũng giống như nhiều quốc gia ch&acirc;u &Aacute; kh&aacute;c, lượng tiền tiết kiệm v&agrave; đầu tư của c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh trong tổng thể nền kinh tế l&agrave; rất đ&aacute;ng kể, v&agrave; thường nằm trong tay &ldquo;c&aacute;c b&agrave; nội trợ&rdquo;. Nếu đối tượng n&agrave;y c&oacute; một tư duy v&agrave; năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh tốt cho c&aacute;c quyết định chi ti&ecirc;u, đầu tư cho con c&aacute;i; đầu tư v&agrave;ng, ngoại tệ, bất động sản, chứng kho&aacute;n, kinh doanh,... th&igrave; nội lực chung của nền kinh tế quốc gia sẽ lu&ocirc;n ổn định mặc cho hệ thống t&agrave;i ch&iacute;nh vĩ m&ocirc; c&ograve;n qu&aacute; nhiều bất cập. <br /><br />Hơn nữa, cần phải nhấn mạnh mai tr&ograve; của người mẹ, của ph&aacute;i nữ trong gia đ&igrave;nh, v&igrave; đ&acirc;y vừa l&agrave; hậu phương, l&agrave; động lực của người chồng; vừa l&agrave; người c&oacute; ảnh hưởng ch&iacute;nh đến sức khỏe, tr&iacute; tuệ v&agrave; kh&aacute;t vọng của thế hệ trẻ trong gia đ&igrave;nh. C&oacute; thể n&oacute;i, trong chiến tranh Việt Nam đ&atilde; chiến thắng nhờ nghệ thuật chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n th&igrave; trong tiến tr&igrave;nh to&agrave;n cầu h&oacute;a hiện tại, cũng cần phải c&oacute; chiến lược t&agrave;i ch&iacute;nh nh&acirc;n d&acirc;n để đảm bảo ổn định v&agrave; ph&aacute;t triển nền kinh tế - t&agrave;i ch&iacute;nh quốc gia, m&agrave; trong đ&oacute;, mỗi tế b&agrave;o gia đ&igrave;nh với động lực đầu tư bền vững cho tương lai con c&aacute;i sẽ l&agrave; hạt nh&acirc;n ch&iacute;nh trong chiến lược n&agrave;y.<br />&nbsp;<br /><strong>Ba l&agrave;</strong>, mạng lưới &ldquo;Đại học to&agrave;n cầu tại Việt Nam&rdquo; v&agrave; c&aacute;c &ldquo;Viện nghi&ecirc;n cứu c&ocirc;ng nghệ cao to&agrave;n cầu&rdquo; tại Việt Nam. Đ&acirc;y l&agrave; s&aacute;ng kiến nằm n&acirc;ng cao cả tri thức, nhận thức v&agrave; văn h&oacute;a kinh doanh to&agrave;n cầu h&oacute;a cho Việt Nam, th&uacute;c đẩy tiến tr&igrave;nh hợp t&aacute;c v&agrave; hội nhập khu vực v&agrave; quốc tế cho Việt Nam. Dựa tr&ecirc;n đặc t&iacute;nh th&ocirc;ng minh v&agrave; truyền thống hiếu học, ph&aacute;t triển nhờ tri thức v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế tri thức l&agrave; một lựa chọn chiến lược hết sức thiết yếu của ch&uacute;ng ta. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể quy hoạch c&aacute;c th&agrave;nh phố đại học, c&aacute;c trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ cao tạo c&aacute;c địa b&agrave;n c&oacute; lợi thế như Ninh B&igrave;nh, Huế, Đ&agrave; Lạt...<br />&nbsp;<br />Về đối tượng v&agrave; nội dung, ch&uacute;ng ta c&oacute; 3 hướng ch&iacute;nh: một l&agrave; khu vực h&oacute;a, tạo ra c&aacute;c trường đại học v&agrave; viện nghi&ecirc;n cứu của ASEAN; hai l&agrave;, đẳng cấp h&oacute;a, kết hợp ngay với c&aacute;c mạng lưới tri thức h&agrave;ng đầu thế giới hiện n&agrave;y; ba l&agrave;, kh&aacute;c biệt h&oacute;a, tiếp tới nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đưa ra c&aacute;c tri thức đặc sắc của ri&ecirc;ng Việt Nam c&oacute; gi&aacute; trị ứng dụng cho nền kinh tế mới to&agrave;n cầu. Cần phải ph&aacute;t huy tối đa th&agrave;nh quả của cuộc c&aacute;ch mạng th&ocirc;ng tin to&agrave;n cầu, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c ứng dụng tr&ecirc;n mạng internet để c&oacute; thể quy tụ v&agrave; tạo ra c&aacute;c trung t&acirc;m tư duy, trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đ&agrave;o tạo h&agrave;ng đầu thế giới ngay tại Việt Nam.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />Năm s&aacute;ng kiến n&ecirc;u sau đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c s&aacute;ng kiến vĩ m&ocirc; nhưng cũng phải cụ thể. Đ&oacute; l&agrave; sự tổng hợp của c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh chiến lược cụm ng&agrave;nh quốc gia, hệ sinh th&aacute;i kinh tế v&agrave; cộng t&aacute;c đại ch&uacute;ng. Cụ thể hơn, đối với mỗi s&aacute;ng kiến sẽ kh&ocirc;ng chỉ bao gồm c&aacute;c kh&aacute;i niệm vĩ m&ocirc; m&agrave; c&ograve;n l&agrave; c&aacute;c đề xuất về c&aacute;c ng&agrave;nh trọng t&acirc;m, địa b&agrave;n trọng điểm, v&agrave; phương thức trọng yếu để triển khai.<br /><br /><strong>S&aacute;ng kiến thứ tư l&agrave;:</strong> &ldquo;Chiến lược đảm bảo An ninh lương thực v&agrave; N&ocirc;ng sản to&agrave;n cầu của Việt Nam&rdquo;. C&aacute;c c&acirc;y trồng chủ lực sẽ l&agrave; gạo, đỗ tương, c&agrave; ph&ecirc;, ti&ecirc;u, điều, c&aacute;c thảo được... C&oacute; thể tạo ra c&aacute;c cụm ng&agrave;nh quốc gia về lương thực, về c&agrave; ph&ecirc;, thực phẩm chức năng v&agrave; dược phẩm phương Đ&ocirc;ng. Định vị Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long th&agrave;nh trung t&acirc;m l&uacute;a gạo to&agrave;n cầu &ndash; phục hưng lại t&iacute;nh ưu việt của nền văn minh l&uacute;a nước v&agrave; nghệ thuật dưỡng sinh đặc sắc của d&acirc;n tộc; Đăk Lăk, T&acirc;y Nguy&ecirc;n l&agrave; Thủ phủ c&agrave; ph&ecirc; to&agrave;n cầu,... <br /><br />Đ&acirc;y đều l&agrave; c&aacute;c lĩnh vực c&oacute; lợi thế cạnh tranh lớn của Việt Nam, ch&uacute;ng ta cần quy hoạch v&agrave; đầu tư c&ocirc;ng nghệ to&agrave;n diện để năng cao gi&aacute; trị gia tăng, thổi v&agrave;o sản phẩm c&aacute;c gi&aacute; trị văn h&oacute;a c&oacute; sức hấp dẫn to&agrave;n cầu, n&acirc;ng th&agrave;nh nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật dưỡng sinh đ&aacute;p ứng được nhu cầu của thị trường to&agrave;n cầu.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /><strong>S&aacute;ng kiến thứ 5 l&agrave;:</strong> &ldquo;Chiến lược biển &ndash; xanh dương&rdquo;. Với vai tr&ograve; quan trọng về m&ocirc;i sinh, lương thực, năng lượng, du lịch,... biển v&agrave; đại dương sẽ đ&oacute;ng một vai tr&ograve; ng&agrave;y c&agrave;ng quan trọng trong tương lai, cũng như sẽ gi&uacute;p n&acirc;ng cao &yacute; thức v&agrave; quốc lực để ứng ph&oacute; với c&aacute;c xung đột hiện c&oacute; trong khu vực. Cần đứng tr&ecirc;n lập trường v&agrave; lợi &iacute;ch của cộng đồng ASEAN để c&ugrave;ng ph&aacute;t triển chiến lược n&agrave;y. <br /><br />Theo đ&oacute;, cần c&oacute; nhận thức quốc tế h&oacute;a v&agrave; khu vực h&oacute;a biển Đ&ocirc;ng l&agrave; biển chung của ASEAN, gọi t&ecirc;n l&agrave; biển ASEAN v&agrave; tr&ecirc;n v&ugrave;ng biển chung đ&oacute; sẽ tiến h&agrave;nh c&aacute;c hoạt động của kinh tế biển bền vững: khai th&aacute;ch thủy hải sản bền vững v&agrave; gi&aacute; trị cao, bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển đa dạng sinh học v&agrave; sinh th&aacute;i biển, du lịch v&agrave; gi&aacute;o dục biển, khai th&aacute;c t&agrave;i nguy&ecirc;n bền vững, bảo vệ h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; an ninh cho sự ph&aacute;t triển của khu vực v&agrave; thế giới,... &nbsp;<br /><br /><strong>S&aacute;ng kiến thứ 6 l&agrave;:</strong> &ldquo;Chiến lược xanh lục&rdquo;. L&agrave; việc quy hoạch v&agrave; tạo ra c&aacute;c v&agrave;nh đai xanh li&ecirc;n quốc gia trong khu vực để bảo vệ đa dạng sinh học của rừng, tạo ra c&aacute;c khu bảo tồn sinh th&aacute;i v&agrave; đa dạng sinh học, c&aacute;c khu du lịch sinh th&aacute;i v&agrave; nghỉ dưỡng h&agrave;i h&ograve;a v&agrave; bền vững, l&agrave;m nền tảng để ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ dưỡng sinh v&agrave; y học cổ truyền Việt Nam, bảo vệ t&agrave;i nguy&ecirc;n nước, x&aacute;c lập lợi thế trong thị trường giao dịch c&aacute;c-bon to&agrave;n cầu. <br /><br />Khi m&agrave; biển đổi kh&iacute; hậu đang ng&agrave;y c&agrave;ng trở th&agrave;nh th&aacute;ch thức lớn đối với nh&acirc;n loại, th&igrave; c&aacute;c s&aacute;ng kiến xanh dương v&agrave; xanh lục vừa cần thiết cho ch&iacute;nh Việt Nam, vừa l&agrave; ngọn cờ để Việt Nam c&oacute; thể thu h&uacute;t được c&aacute;c nguồn lực tiến bộ h&agrave;ng đầu thế giới c&ugrave;ng quy tụu v&agrave; phục vụ c&aacute;c mục ti&ecirc;u kh&ocirc;ng chỉ của ri&ecirc;ng Việt Nam. Miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc, d&atilde;y Trường Sơn, v&agrave; hạ lưu S&ocirc;ng M&ecirc; Kong l&agrave; c&aacute;c khu vực cần thiết phải quy hoạch v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh c&aacute;c đặc khu xanh lục. &nbsp;<br /><br /><strong>S&aacute;ng kiến thứ 7 l&agrave;:</strong> &ldquo;Chiến lược kinh tế văn h&oacute;a h&ograve;a b&igrave;nh, văn minh h&agrave;i h&ograve;a&rdquo; Kinh tế văn h&oacute;a l&agrave; kinh tế ph&aacute;t triển dựa tr&ecirc;n c&aacute;c lợi thế v&agrave; văn h&oacute;a v&agrave; ngược lại cũng l&agrave;m tăng cường ảnh hưởng&nbsp; về văn h&oacute;a. X&eacute;t một c&aacute;ch tổng thể, trong bối cảnh cạnh tranh to&agrave;n cầu h&oacute;a hiện nay, chiến lược quốc gia th&iacute;ch hợp của Việt Nam l&agrave; ưu ti&ecirc;n ph&aacute;t triển theo quyền lực mềm. M&agrave; văn h&oacute;a l&agrave; cốt l&otilde;i của quyền lực mềm.<br />&nbsp;<br />Ch&uacute;ng ta c&oacute; một truyền thống l&acirc;u đời của nền văn minh l&uacute;a nước với gi&aacute; trị cốt l&otilde;i l&agrave; t&iacute;nh h&agrave;i h&ograve;a, ch&uacute;ng ta c&oacute; một lịch sử đầu tranh l&acirc;u đời để bảo vệ v&agrave; g&igrave;n giữ h&ograve;a b&igrave;nh, đ&oacute; đều l&agrave; c&aacute;c gi&aacute; trị m&agrave; thế giới hiện nay cần n&ecirc;u cao. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể quy hoạch v&ugrave;ng đất bom đạn Quảng B&igrave;nh, Quảng Trị trở th&agrave;nh một Th&agrave;nh phố biểu tượng h&ograve;a b&igrave;nh của thế giới, ở nơi đ&oacute; sẽ c&oacute; Học viện h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; đưa ra nghị tr&igrave;nh cho Diễn đ&agrave;n h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; cổ vũ cho diễn tr&igrave;nh h&agrave;i h&ograve;a h&oacute;a của thế giới. Sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; một chiến lược quảng b&aacute; thương hiệu quốc gia n&agrave;o hiệu quả hơn dự &aacute;n n&agrave;y, v&agrave; về thực chất ch&iacute;nh h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển h&agrave;i h&ograve;a, bền vững l&agrave; mục ti&ecirc;u v&agrave; cam kết của Việt Nam.&nbsp;</p> <p><strong>S&aacute;ng kiến thứ 8</strong> l&agrave; sự tổng hợp c&aacute;c s&aacute;ng kiến n&ecirc;u tr&ecirc;n để biến Việt Nam trở th&agrave;nh một cường quốc về du lịch, trở th&agrave;nh điểm đến tiến bộ của thế giới to&agrave;n cầu h&oacute;a theo xu hướng h&agrave;i h&ograve;a hơn, th&acirc;n thiện hơn, bền vững hơn. Khi đ&oacute; đ&acirc;y sẽ l&agrave; &ldquo;một Việt Nam của thế giới&rdquo;, v&igrave; thế giới, l&agrave; địa b&agrave;n h&igrave;nh mẫu cho ph&aacute;t triển bền vững m&agrave; cả thế giới c&ugrave;ng đến để đầu tư, chia sẻ lợi &iacute;ch, c&ugrave;ng g&igrave;n giữ v&agrave; bảo vệ c&aacute;c gi&aacute; trị.<br /><br />C&aacute;c s&aacute;ng kiến n&ecirc;u tr&ecirc;n kh&ocirc;ng biệt lập v&agrave; t&aacute;ch rời với nhau, m&agrave; hỗ trợ v&agrave; tương t&aacute;c với nhau, c&oacute; trong nhau để c&ugrave;ng phục vụ mục ti&ecirc;u của Việt Nam. Cần nhận thấy, ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp nặng v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp chế biến đại tr&agrave; kh&ocirc;ng nằm trong c&aacute;c&nbsp; trọng t&acirc;m kinh tế m&agrave; Việt Nam cần trọng t&acirc;m h&oacute;a để tạo n&ecirc;n đột ph&aacute;. <br /><br />Trong năng lực giới hạn của m&igrave;nh, t&ocirc;i v&agrave; tập đo&agrave;n Trung Nguy&ecirc;n sẽ cố gắng v&agrave; nỗ lực thực hiện tốt nhất những g&igrave; c&oacute; thể trong phạm vi của những s&aacute;ng kiến n&ecirc;u tr&ecirc;n. Sự hỗ trợ của những người c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; sự ủng hộ của cộng đồng v&igrave; một niềm tin chung, mục ti&ecirc;u chung, gi&aacute; trị chung, tương lai chung trước những cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức chung l&agrave; điều kiện cần nhưng cũng l&agrave; điều kiện đủ để ch&uacute;ng ta c&oacute; thể c&ugrave;ng l&agrave;m cho đất nước đột ph&aacute; v&agrave; ph&aacute;t triển bền vững trong thế giới mới hiện nay.</p>