Tra cứu thuật ngữ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Accumulated Debt - Nợ tích luỹ

Là những khoản nợ phải trả có tính chất chu kỳ, phát sinh trong quá trình tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do nhiều nguyên nhân. Khi các khoản nợ này chưa đến kỳ hạn thanh toán thì các doanh nghiệp có thể sử dụng tạm thời vào các hoạt động kinh doanh của mình.
Những khoản nợ này thường bao gồm:
  1. Tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động, nhưng chưa đến kỳ trả.
  2. Các khoản thuế, BHXH phải nộp nhưng chưa đến kỳ nộp.
  3. Những khoản tiền tạm ứng trước của khách hàng.
 

Thuật ngữ kinh tế

Len dau trang