Banner

Hàng loạt vi phạm tại Đại học Kiến trúc TP.HCM

Thứ năm, 16/5/2024 16:39 (GMT+7)

Đại học Kiến trúc TP.HCM có những vi phạm trong quy hoạch cán bộ, công tác quản lý triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Bộ Xây dựng đã có kết luận thanh tra Đại học Kiến trúc TP.HCM. Ảnh: FBNT.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có kết luận thanh tra Đại học Kiến trúc TP.HCM về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao trong quản lý, triển khai các đề tài khoa học, công nghệ; quản lý đầu tư xây dựng và công tác tổ chức cán bộ.

Phát hiện nhiều vi phạm

Chánh thanh tra Bộ Xây dựng đã kết luận Đại học Kiến trúc TP.HCM có nhiều vi phạm. Cụ thể, từ ngày 25/1/2018 đến thời điểm thanh tra tháng 9/2023, nhà trường chưa thực hiện việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm kiến trúc xây dựng.

Hội đồng trường chậm ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 10 năm 2 tháng.

Tồn tại vi phạm khi ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường như quy định không đúng thành phần tập thể lãnh đạo tham gia bước 1 của quy trình bổ nhiệm nhân sự; không quy định thành phần cán bộ chủ chốt tham dự bước 4 của việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về nhân sự....

Nhà trường đã lấy phiếu và đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ quản lý đối với 5 trường hợp (một hiệu trưởng, 4 phó hiệu trưởng) đã được Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch.

Trong khi đó, hội đồng trường lại xin chủ trương đề xuất bổ nhiệm 2 nhân sự phó hiệu trưởng từ nguồn nhân sự tại chỗ và còn nêu rõ tên nhân sự đề xuất bổ nhiệm. Điều này đã vi phạm quy định của Nghị định 115 năm 2020 của Chính phủ.

Trong các năm 2020, 2021, 2023, Đại học Kiến trúc TP.HCM đã không có hồ sơ quy hoạch cán bộ đối với các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương đã được quy hoạch và bổ sung quy hoạch...

Có 3 trường hợp bổ nhiệm mới hồ sơ không có văn bản kết luận tiêu chuẩn chính trị, 3 trường hợp văn bản kết luận tiêu chuẩn chính trị có sau ngày quyết định bổ nhiệm. Đối với việc bổ nhiệm lại, một trường hợp hồ sơ không có văn bản kết luận tiêu chuẩn chính trị, 7 trường hợp văn bản kết luận tiêu chuẩn chính trị có sau ngày quyết định bổ nhiệm.

Năm 2021, nhà trường bổ nhiệm một phó phòng và một phó ban trong khi phòng, ban có dưới 7 viên chức làm việc, điều này cũng vi phạm quy định "Phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập có 7-9 người làm việc là viên chức được bố trí một phó trưởng phòng".

“Những vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về hội đồng trường, hiệu trưởng, ban giám hiệu và trưởng phòng tổ chức nhân sự thời kỳ”, thanh tra Bộ Xây dựng kết luận.

Ngoài ra, qua kiểm tra xác suất 12 đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện đối với đề tài cấp bộ, nhà trường không thực hiện đúng thời hạn hợp đồng khoa học và công nghệ đã ký kết đối với 2 đề tài. Một đề tài chậm tới 8 năm 7 tháng, một đề tài để chậm 1 năm 5 tháng.

Đối với đề tài cấp trường, việc phê duyệt kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học đối với 5 đề tài không có nội dung về thuyết minh, phương thức khoán theo từng nội dung nghiên cứu gắn với các kết quả, sản phẩm cụ thể của từng đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ được duyệt.

“Những vi phạm này trách nhiệm thuộc ban giám hiệu, trưởng phòng quản lý khoa học và công nghệ và tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ”, kết luận nêu.

Ngoài ra, Đại học Kiến trúc TP.HCM còn loạt vi phạm liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở trường tại Đà Lạt và Cần Thơ.

Yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm

Từ những vi phạm trên, đối với công tác tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với viên chức quản lý của nhà trường.

Đối với công tác quản lý đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ, Thanh tra Bộ Bộ Xây dựng kiến nghị giao Vụ Khoa học công nghệ và môi trường hướng dẫn nhà trường kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại nêu trong kết luận thanh tra đúng quy định.

Đối với công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì hướng dẫn nhà trường thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định pháp luật, sớm bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu ĐH Kiến trúc TP.HCM khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ công tác nêu trên, khắc phục triệt để những tồn tại thiếu sót trong việc chấp hành các quy định về công tác tổ chức cán bộ, quản lý đề tài khoa học công nghệ và quản lý đầu tư xây dựng được nêu trong kết luận thanh tra.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds