Banner

Công bố kiểm toán 18 đơn vị tại tỉnh Thanh Hóa

Thứ hai, 18/3/2024 18:15 (GMT+7)

Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán 18 đơn vị của Thanh Hoá về vấn đề như sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý và cho thuê đất công ích...

Ngày 18/3, tại Thanh Hóa, Kiểm toán Nhà nước đã công bố Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán Chuyên đề việc điều tiết, quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết HĐND tỉnh Thanh Hóa và Chuyên đề việc quản lý và cho thuê đất công ích giai đoạn 2022-2023 tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, việc kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của thông tin, số liệu điều tiết, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và số liệu, thông tin tài chính của các dự án; đánh giá việc tuân thủ theo Nghị quyết HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc điều tiết, quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm toán Nhà nước công bố kiểm toán 18 đơn vị tại Thanh Hóa.

Theo quyết định, sẽ có 18 đơn vị được kiểm toán trong lần này. Trong đó có 4 đơn vị sở, ngành gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước và 14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh gồm: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện Ngọc Lặc, Quảng Xương, Thiệu Hóa, Yên Định, Nga Sơn, Như Xuân, Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Đông Sơn, Thọ Xuân, Thường Xuân.

Nội dung kiểm toán tập trung vào việc điều tiết, quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu tư thực hiện các dự án; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật khác có liên quan.

Kiểm toán Chuyên đề việc quản lý và cho thuê đất công ích giai đoạn 2022-2023 của tỉnh Thanh Hóa nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý và cho thuê đất công ích của địa phương; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập, phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi cho biết UBND tỉnh sẽ giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ kiểm toán bảo đảm đúng tiến độ, thời gian kiểm toán. Đồng thời, mong muốn Kiểm toán Nhà nước làm việc trên tinh thần khách quan, minh bạch, chỉ rõ những kết quả tích cực, những mặt còn hạn chế, thiếu sót để tỉnh Thanh Hóa có những chỉ đạo sát sao, cụ thể đối với các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

"Kết quả kiểm toán sẽ là cơ sở để định hướng góp phần gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh", Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng cho biết.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds